HTML5简易版仿超级玛丽小游戏

作者:yiqiu,最后更新时间:2018-03-12 14:53,访问:3584

原文:http://www.upwqy.com/details/159.html还记得之前给大家分享过的一款HTML5超级玛丽小游戏吗?这款游戏非常逼真的用HTML5重写了超级玛丽这款经典游戏。今天要分享的也是一款基于HTML5的游戏应用,它是一款仿超级玛丽的简易版游戏,游戏中用简单的符号替代了超级玛丽任务,游戏中个各种场景也做了简化,但是实现原理还是相似的,方便开发者学习。

预览


上一篇: 如何增加反链
下一篇: 百度云域名备案