PHP 插入排序


插入排序是一种简单直观的排序算法。

插入排序的工作原理是:将需要排序的数,与前面已经排好序的数据从后往前进行比较,使其插入到相应的位置。

插入排序在实现上,通常采用in-place排序,即只需用到O(1)的额外空间的排序。

因而,在从后向前扫描过程中,需要反复把已排序元素逐步向后挪位,为最新元素提供插入空间。

算法步骤:

  1. 从第一个元素开始,该元素可以认为已经被排序;

  2. 取出下一个元素,在已经排序的元素序列中从后向前扫描;

  3. 如果以排序的元素大于新元素,将该元素移到下一位置;

  4. 重复步骤3,直到找到已排序的元素小于或者等于新元素的位置;

  5. 将新元素插入到该位置中;

  6. 重复步骤2。

PHP代码实现:

function insertSort($arr)
{
   $len = count($arr);

   for ($i = 1; $i < $len; $i++) {
       $tmp = $arr[$i];
       for ($j = $i - 1; $j >= 0; $j--) {
           if ($tmp < $arr[$j]) {
               $arr[$j + 1] = $arr[$j];
               $arr[$j] = $tmp;
           } else {
               break;
           }
       }
   }

   return $arr;
}


本人主要从事APP,小程序开发,有专业的团队。微信:wqy0601415 (请注明需求);

上一篇: PHP 冒泡排序
下一篇: PHP 选择排序0.286364s